Sales Dealer (Motor Oil)

รายละเอียดงาน :

1. ดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

   (กรุงเทพฯ,ภาคตะวันออก,ภาคตะวันตก,ภาคเหนือ,ภาคกลาง,ภาคใต้,ภาคอีสาน)

2. แนะนำบริษัทฯ และสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก โดยศึกษาทำความเข้าใจในตัวสินค้าจนสามารถแนะนำ

    และนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้ดี

3. ติดต่อเข้าพบตัวแทนจำหน่าย เพื่อนำเสนอสินค้าประเภท น้ำมันเครื่อง สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

    พร้อมจัดทำรายงานการขายต่าง ๆ

4. พัฒนา สร้างเสริม การกระจายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

5. พัฒนาความสามารถของตัวแทนจำหน่าย ให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

6. พัฒนาการขาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง

    เพื่อเสนอแนวทางและวางแผนการขาย รวมทั้งจัดทำรายงานการขาย

7. การเก็บเงิน (ตัวแทนจำหน่าย) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการเงินเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด

    เพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระให้เหมาะสมกับลูกค้า

รายละเอียดงาน :

1. เพศชาย /หญิง อายุ 25 ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี

2. ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการจัดจำหน่ายกับตัวแทนจำหน่าย 1-3 ปีขึ้นไป

4. มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี

5. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี

7. มีใบอนุญาต มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถขับขี่รถยนต์ได้

8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้

9. มีโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการทำงาน

สวัสดิการ :

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต

– ประกันสุขภาพ

– ประกันอุบัติเหตุ

– โบนัสประจำปี

– เบี้ยขยัน 500-1,000 บาทต่อเดือน

– เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ

– ฝึกอบรม สัมมนา

– กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อสอบถาม :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณมิ้ว)

โทร : 098-8292745

E-mail : hr1@km-chemical.co.th